Ekogala

Rozmiar czcionki A- A A+
English Polski
Strona główna Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” -, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie jest Marszałek Województwa Podkarpackiego Województwo Podkarpackie Zarząd Województwa Podkarpackiego

 

Kontakt z Administratorem:

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego

35-010 Rzeszów

al. Łukasza Cieplińskiego 4

Obsługę Województwa Podkarpackiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

II. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Email: hiod@podkarpackie.pl,

telefonicznie pod numerem: 17 747-67-09,

listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.

 

III. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia zadań nałożonych na Jednostkę Regionalną KSOW przez ustawę i rozporządzenie wymienione w punkcie III;

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. IV, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie danych kontaktowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. IV, gromadzone będą następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwa firmy/imię, nazwisko; dane teleadresowe; adres poczty email.

 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

VI. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem

VII. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

IX. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

XI. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.